Wednesday, February 04, 2015

mala sanga prem mhanaje nakki kaay asata..

kaay asata ho hey prem.. tasa kathinach pan tari shabdat mandanyacha cha ek mishkil prayatna karuyaat..
ekhadya vyakti prati vatanaari odh...kayam havi havishi vatanaari sobat..  apan ya poorvich ka nahi bhetalo ya goshtichi vatanari khant..
kuthalyahi vishayavar honare sambhashan.. ani kadhi kadhi ekatra anubhavalele maun.. yaa donhi madhe ekach mahatvacha duva.. to mhanaje ya donhi madhe milaleli sobat..
ti sobat nasatana yenari athavan... vatanari  kalaji.. halhal.. kalkal.. ani punha bhetanyachi.. bolanyachi odh..

jasa adhi mhanalo hey sagala shabdat utaravana khupach kathin jey kahi bolala te suddha kamich vatatay, karan hey buddhi la na samajanare kahi tari.. 
hey sagale bhavanik pradeshatala honare anubhav.... ya anubhavanna abhivyakt karanyasathi vaparale jaatat shabd...  

ani shabd mhanala tar te apure vatanaarach.. bolanyaryala ani aiknaryala suddha(?)... 

hey bhavanancha pradesh mhatala tar agadi ulagadalela ani mhatala tar khup rahasya mayi.. guddh ahe.. karan satat karyarat asanare mann ani bhautik anubhavancha sankalan karanari buddhi yaat ludbud karatat.. hi ludbud kadhi kadhi nahi.. pan baryach vela karavate apalya hatun nir niralya chuka.. ya chukan kade jar punha buddhi ne pahile tar hotat ajun chuka.. ek prakarach chakravyuhach te... pan chukan kade buddhi cha vapar na karata tyach bhavanancha adhar ghetala tarach tutate hey chakravyuha... pan tila laganaara vel gheto pariksha.. P.S: apurya vele paayi aaj engrajitach type kela.. kshama..

No comments:

Post a Comment